-->

  • Τεχν. Υποστήριξη : 210 22 02 130

  • E-SHOP

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Λύσεις παρακολούθησης & ελέγχου υποδομών μεταφορών

Μέγιστη ασφάλεια στις υποδομές μεταφορών με λύσεις παρακολούθησης & ελέγχου

Μέγιστη ασφάλεια στις υποδομές μεταφορών με λύσεις παρακολούθησης & ελέγχου

Στα έργα μεγάλων υποδομών όπως είναι οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες, οι αυτοκινητόδρομοι, τα φράγματα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και οι διώρυγες, η ασφάλεια και η απόδοση είναι αδιαπραγμάτευτες έννοιες.

Τόσο στο στάδιο σχεδιασμού και κατασκευής ενός έργου, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, οι μετρητικές λύσεις που προτείνει η METRICA υποστηρίζουν τον πλήρη κύκλο ζωής μεγάλων έργων και προσφέρουν το εύρος δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ταχύτητα, ασφάλεια, χωρίς σπατάλη ανθρώπινων και υλικών πόρων, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς.

Οι λύσεις που προτείνουμε μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό και με την καθοδήγηση και την συμβολή του Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας της METRICA να αναπτυχθούν και να τεθούν σε λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες ώστε να είστε σίγουροι για την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα τους.

Κλείστε μια συνάντηση με την ομάδα μας και θα σας προτείνουμε τη λύση που απαιτεί η εφαρμογή σας.
METRICA - Ψηφιακά δίδυμα μεγάλων υποδομών

Ψηφιακά δίδυμα μεγάλων υποδομών

Το ψηφιακό δίδυμο αποτελεί μια δυναμικού χαρακτήρα ψηφιακή αναπαράσταση ενός συστήματος, που μπορεί να είναι το οικοσύστημα ενός σιδηροδρομικού δικτύου, ενός φράγματος, μιας σήραγγας, μιας γέφυρας κοκ. Ενσωματώνει με δυναμικό και έξυπνο τρόπο, τα υποσύνολα των δεδομένων όλων των συστημάτων το οποία παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο μία ή περισσότερες μεταβλητές (data stream), τις ψηφιακές τεκμηριώσεις και τα χωρικά δεδομένα των χερσαίων και υποθαλάσσιων υποδομών σε συγκεκριμένο σύστημα συντεταγμένων, όπως και των περιγραφικών χαρακτηριστικών και βάσεων δεδομένων από το αρχείο της υποδομής, ενώ παράλληλα μπορούν να εισαχθούν/προγραμματιστούν μαθηματικές μοντελοποιήσεις ενός φαινομένου / διαδικασίας.

Ψηφιακή τεκμηρίωση μεγάλων υποδομών

Με τη χρήση ενός εκτεταμένου εύρους σύγχρονων αισθητήρων, όπως επίγειες και αερομεταφερόμενες πλατφόρμες σάρωσης, μη επανδρωμένα πτητικά μέσα με φωτογραμμετρικούς αισθητήρες, πολυδεσμικούς ηχοβολιστές, GNSS δέκτες, γεωδαιτικούς σταθμούς, mobile mapping και συστήματα ταυτόχρονου εντοπισμού και χαρτογράφησης (SLAM), είναι δυνατή η προετοιμασία ενός ακριβούς και λεπτομερούς ψηφιακού υποβάθρου οποιασδήποτε υποδομής. Τα αποτελέσματα της συλλογή και επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι 3D μοντέλα των υποδομών, νέφη σημείων, αρχεία CAD, κτιριακά πληροφοριακά μοντέλα και παραμετρική μοντελοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης (Building Information Models), ορθοφωτοχάρτες και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, βαθυμετρικοί χάρτες, ψηφιακά μοντέλα πυθμένα και αναγλύφου κα.

METRICA - Ψηφιακή τεκμηρίωση μεγάλων υποδομών
METRICA - Παρακολούθηση Δομικής Υγείας

Παρακολούθηση Δομικής Υγείας

Η αυτοματοποιημένη, μακροχρόνια παρακολούθηση κρίσμων υποδομών με δεδομένα που λαβάνονται σε πραγματικό χρόνο είναι ιδανική για  έργα που απαιτούν συχνές μετρήσεις για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες, τα φράγματα, οι αυτοκινητόδρομοι κα. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα όπως ο γεωδαιτικός σταθμός Leica TM60 σε συνδυασμό με το Leica Captivate onboard field software δίνει δεδομένα 24/7 ενώ το Leica GeoMoS Edge εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του. Οι χρήστες λαμβάνουν λεπτομερείς αναφορές για τη δομική συμπεριφορά της εκάστοτε υποδομής με την πάροδο του χρόνου (διάβρωση, ρωγμές κλπ) αλλά και την κατάσταση του με βάση τις θερμοκρασιακές αλλαγές, τη σεισμική δραστηριότητα, ανθρώπινες παρεμβάσεις κ.α.

Έλεγχος παραμορφώσεων – Deformation Monitoring

Ο έλεγχος παραμορφώσεων αφορά τη μέτρηση των αλλοιώσεων ή των αλλαγών στη γεωμετρία μιας δομής με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω φυσικών διεργασιών, όπως οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή οι δυνάμεις που ασκούνται στη δομή. Ο περιοδικός έλεγχος για παραμορφώσεις και ρηγμάτωση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των κατασκευών ειδικότερα μετά από σημαντικές επιδράσεις φυσικών φαινομένων όπως σεισμοί ή ανθρωπογενούς παρέμβασης όπως διάφορες εργασίες και αλλαγές στο οικοσύστημα αυτών των υποδομών είναι επικατκτικός για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει με χρήση διάφορων συστημάτων μέτρησης όπως γεωδαιτικοί σταθμοί, 3D laser scanner, laser tracker κ.α.

METRICA - Παρακολούθηση & έλεγχος σιδηροτροχιών
METRICA - Εναέριος έλεγχος υποδομών

Εναέριος έλεγχος υποδομών

Από εύχρηστα επαγγελματικά drone της DJI έως το ευέλικτο eVTOL Trinity F90+ της Quantum Systems, η METRICA προτείνει λύσεις για αποτελεσματική εναέρια χαρτογράφηση με χρήση και αισθητήρων LiDAR για 3D εναέριες αποτυπώσεις.
Ταυτόχρονα, με τη χρήση λογισμικών όπως το Agisoft, το Virtual Surveyor ή το Leica Infinity η επεξεργασία δεδομένων γίνεται εύκολα ενώ αν επιθυμείτε, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο προσωπικό  μπορεί να ολοκληρώσει  μια επιχείρηση εναέριας αποτύπωσης με απόλυτη επιτυχία.

Παρακολούθηση & έλεγχος σιδηροτροχιών

Η ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομών μεταφορών, ο αξιόπιστος ποιοτικός έλεγχος κατά τη διαδικασία κατασκευής και συντήρησης καθώς και η γνώση της κατάστασης και των απαιτήσεων του σιδηροδρομικού δικτύου είναι σημαντικά στοιχεία για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική υποδομή σιδηροδρομικού δικτύου. Η METRICA προσφέρει συστήματα μέτρησης για παρακολούθηση & έλεγχο σιδηροτροχιών τα οποία πληρούν τα υψηλότερα ποιοτικά standards με εξαιρετική σχέση απόδοσης – επένδυσης. Με το αρθρωτό σύστημα GRP System FX και την εξειδικευμένη πλατφόρμα λογισμικού, Amberg Rail 3.0 υποστηρίζεται κάθε έργο κατασκευής και συντήρησης σιδηροτροχιάς - πλάκα και ράγα έρματος – μελέτη κατάστασης υφιστάμενων γραμμών κ.α.

METRICA - Παρακολούθηση & έλεγχος σιδηροτροχιών
METRICA - Βαθυμετρικές αποτυπώσεις

Βαθυμετρικές αποτυπώσεις

Σε ένα παράκτιο, υπεράκτιο ή λιμενικό έργο, η χαρτογράφηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των περιοχών όπου υλοποιείται η κατασκευή ή των υπαρχουσών υποδομών αν πρόκειται για υλοποιημένο έργο είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο – σχεδιασμό, κατασκευή, παρακολούθηση, έλεγχο και συντήρηση. Η εταιρία μας προτείνει φορητά, εύχρηστα, πιστοποιημένα συστήματα πολυδεσμικών ηχοβολιστών του νορβηγικού οίκου Norbit ιδανικά για κάθε τύπου υποθαλάσσια αποτύπωση.  Η χρήση τους μειώνει τον χρόνο παραμονής στο πεδίο κατά 80% ενώ παράλληλα παρέχει λεπτομερή τρισδιάστατη αποτύπωση του πυθμένα και των υποθαλάσσιων υποδομών.
Τα συστήματα συνδυάζονται και με άλλες μεθόδους παρακολούθησης για επιθεωρήσεις σε γέφυρες, φράγματα, υποθαλάσσιες σήραγγες και άλλες υποβρύχιες υποδομές.

Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης της εκάστοτε κατασκευής είναι απαραίτητη η χρήση σύγχρονων συστημάτων και λύσεων συλλογής και επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων τα οποία αξιοποιούνται τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών αλλά εγγυώνται και την ασφάλεια των πολιτών.
Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται λύσεις όπως: δίκτυα έγκαιρης πρόγνωσης και διαχχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, λύσεις παρακολούθησης καιρού στα οδικά δίκτυα, συστήματα παρακολούθησης κατάστασης οδοστρώματος, δίκτυα παρακολούθησης ποιότητας νερού στα αστικά κέντρα, αισθητήρες ελέγχου στα κανάλια άρδευσης, παρακολούθηση υδροφόρου, αισθητήρες ελέγχου όγκου και ποιότητας λυμάτων, μέτρηση υποθαλάσσιου θορύβου κ.α.

METRICA - Παρακολούθηση & έλεγχος σιδηροτροχιών

Έχετε ερωτήσεις; Έχουμε τις απαντήσεις.